ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของที่ใช้ทำสัญญา
(Mobile Contract)